Вісник

Вісник НГСУ 1.2003 Розгонюк В.В.,

Розгонюк В.В.,
Заступник голови правління НАК “Нафтогаз України”

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Підприємства НАК “Нафтогаз України” 37.1 тис.км. магістральних газопроводів та 4.6 тис.км. нафтопроводів, які побудовані в різні роки і в середньому працюють понад 30 років. З них 11 тис.км. транзитних газопроводів та 1,5 тис.км. транзитних нафтопроводів, які інтегровані в загальноєвропейську газову та нафтову системи і через них проходить основний потік експортних поставок російського газу та нафти в європейські країни. Щорічно вони забезпечують безперебійний транзит 110-120 млрд.м3 російського газу  та більше 50 мільйонів тонн нафти територією України до країн Європи, Балканського регіону та Туреччини.

БАЧЕННЯ СИСТЕМИ

Тільки володіння повною та достовірною інформацією про технологічний об’єкт, дає можливість ефективно та безпечно експлуатувати газотранспортну систему. Необхідність стандартизації, уніфікації та об’єднання різнотипної інформації поставили завдання створення Єдиної геоінформаційної системи паспортизації, що включає:
– проектну та експлуатаційну інформацію,
– картографічну інформацію місцевості,
– геодезичну інформацію положення технологічних об’єктів;
– інформацію про об’єкти катодного захисту та результати періодичних інтенсивних вимірів;
– результати діагностики;
– інформацію про аварійні ситуації;
– атестацію трубопроводу на підставі наявної інформації.

Враховуючи досвід та потреби підприємств, що входять до складу Компанії, НАК “Нафтогаз України” приступила до створення Єдиної системи паспортизації лінійної частини магістральних трубопроводів. В якості базової системи використана розробка фірми PiLine, що використовується в угорській трубопровідній компанії “МОЛ”.

Система працює в операційному середовищі (OC) WINDOWS NT 4.0, для роботи з базами даних (БД) використовує систему керування базами даних (СУБД) ORACLE 7.3.1. та графічний процесор MicroStation SE (95).

Робота в системі виконується в одному програмному просторі з однотипними для всіх рівнів меню. Взаємодія графічних і текстових БД виконується під геоінформаційним модулем ІСТГН.

Система розглядає елементи трубопроводу разом з їх графічними і текстовими даними, як одне ціле. Вона призначена для ведення обліку даних, які міняються в часі на лінійній частині газотранспортної системи, для нагляду за технічним станом і для видачі оперативної інформації безпосередньо на робоче місце фахівця. Система розрахована на використання фахівцями різних рівнів і виробничих напрямів. За допомогою системи є можливість оперативно та своєчасно оцінювати ситуацію, відслідковувати скриті тенденції і особливості, які відбуваються на трубопроводі, що неможливо оцінити іншим способом.

Система паспортизації охоплює два логічні рівні: рівень Компанії, та рівень підприємства, які в свою чергу можуть включати до трьох інформаційних рівнів в відповідності з структурою конкретного підприємства. На кожному рівні забезпечується доступ до інформації в межах своїх повноважень.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ
Система оперує даними по напрямках:
1. Дані загального характеру

Підсистема включає узагальнюючу інформацію про підприємство в залежності від рівня знаходження, характеристику місцевості по якій проходить магістральний трубопровід. Система магістральних газопроводів відображається на векторних цифрових картах М 1:1 000 000 і М 1:200 000 з нанесеними лінійними об’єктами. Вся інформація підлягає роздруку у вигляді звітів, карт та схем.
2. Геодезія

Це геодезичні дані прив’язані до вісі трубопроводу. Плани трас трубопроводів нанесені на цифрових векторних картах в М 1:10 000 з відображенням в межах охоронної зони даних про розташування вісі магістральних газопроводів, споруд і комунікації. Додатково на місця переходів через лінійні споруди, гідрографічні об’єкти і технологічні площадки створюються детальні фрагменти цифрових карт масштабів 1:500 та 1:200.

Надається можливість побудови профілю траси, відображення матеріалів вздовж трасового аерофотографування суцільної полоси або окремих дільниць, визначення глибину залягання трубопроводу в будь-якому місці і таке інше.
3. Земельний кадастр

Підсистема включає детальні дані про всіх землекористувачів, типах сільськогосподарських дільниць і їх вартості, фактах порушення охоронної зони трубопроводу. Дані зберігаються та відображуються з прив’язкою до картографічних матеріалів.
4. Зв’язок

Невід’ємною частиною газотранспортної системи є система технологічного зв’язку. В базу даних включена інформація про об’єкти відомчого зв’язку, проходження трас зв’язку та їх взаємне розташування з трасами трубопроводу, розміщення та тип обладнання.
5. Механіка

Одна із центральних підсистем включає дані проектної документації трубопроводів, інформацію про типи і технічні характеристики труб, інформацію про розташування арматури. Не менш важливим компонентом є інформація періоду будівництва трубопроводу та його експлуатації – журнал зварок, дані про ізоляцію, хімічні та механічні властивості металу, інформація про інженерні комунікації, що перетинають трубопроводи, додаткові креслення на технологічне обладнання та інша інформація.
6. ЕХЗ

Підсистема забезпечує детальний облік об’єктів системи електрохімзахисту, їх розташування вздовж трубопроводу та технічні характеристики. В період експлуатації здійснюється систематичне оновлення та накопичення інформації про результати роботи засобів антикорозійного захисту, дані сезонних, місячних та інтенсивних вимірів. Збирається інформація про стан катодного захисту трубопроводу та місця пошкодження ізоляції. Скупна інформація дає можливість проаналізувати та оцінити стан системи катодного захисту в цілому.
7. Діагностика

Відображення матеріалів внутрішньо трубної діагностики дозволяє вводити діагностичні дані від різних вимірювальних систем, забезпечує співставлення і спільний аналіз даних, отриманих різними діагностичними методами. Включає інформацію про аномалії стінки трубопроводу. Її тип, характеристику, позицію по циферблату і розмір дефекту металу і т.п. Зручні засоби калібрування даних різних діагностичних досліджень (наприклад внутрішньо трубної діагностики і інтенсивних електричних вимірювань) дають можливість забезпечити високу точність відображення місць пошкоджень на топографічних планах і оптимізувати їх пошук на місцевості.
8. Аварії

Підсистема забезпечує облік подій аварій, накопичення інформація по типах аварій і надає допомогу у визначенні заходів щодо їх локалізації. Передбачене створення планів підходу до місця аварії, надання інформації про навколишнє середовище району аварії.
9. Атестація

Підсистема дає комплексну оцінку стану трубопроводу на базі існуючої в системі інформації. Зіставляються різні види даних з результатами проведених вимірів, локальних і глобальних аналізів.

Агреговані результати надаються у вигляді дільниць динамічного сегментування, що отримуються на основі застосування різних методик атестації. Можливе застосування до трьох різних атестаційних методик і відображення отриманих результатів як в графічному вигляді так і вигляді звітів.

Робота в підсистемах побудована по загальному сценарію, надаючи широкі можливості візуалізації інформації і підготовки звітів. Відмінності торкаються насамперед видів доступної інформації, її металізування і наявності специфічних функцій при її обробці.

Головною перевагою системи є простота роботи з великим об’ємом різнотипних даних. Завдяки тому, що дані в системі знаходяться в логічному зв’язку, є можливість взаємоув’язки результатів отриманих з різних джерел, наприклад, геодезичне обстеження з результатами внутрішньо-трубної діагностики і вимірюваннями потенціалів катодного захисту. Наявність великої кількості різнопланової інформації, дозволяє провести багатофакторний аналіз з переходом від інтуїтивного до науково обгрунтованого вибору прийняття рішення.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Система реалізована за модульним принципом і передбачає включення нових підсистем або функцій.

Зараз на вимогу ДК “Укртрансгаз” розробляється “Методика оцінки міцності, корозійного стану і прогнозування залишкового ресурсу трубопроводу” на основі якої буде проводитися атестація технічного стану трубопроводу.

Передбачається також спільна робота Системи паспортизації з такими спеціалізованими системами як:

“AirSurWay” – система аероконтролю, призначена для контролю технічного стану трасових споруд, із занесенням в Систему паспортизації результатів аеромоніторингу з використанням GPS модуля

“Prisma” – система діагностики і ризик-аналізу, яка призначена для виявлення фактору і встановлення пріоритету проведення реабілітаційно-відновних робіт на базі даних, в тому числі:
– аналіз і моделювання затоплень в місцях водних перетинів,
– аналіз і моделювання розливів нафти для застосування в нафтовій промисловості.

Система постійно розвивається з урахуванням нових перспективних технологій. Нова версія системи створюється на основі Інтернет технології, що дозволить значно збільшити число потенційних робочих місць; забезпечити можливість проведення опитування даних за допомогою зручного інтерфейсу WEB-браузера, без наявності додаткового програмного забезпечення; удосконалити технологію взаємодії між різними інформаційними рівнями системи.

Задача поставки російського газу в країни Європейського союзу, яку виконує Україна, ставить високі вимоги до надійності і ефективності роботи газотранспортної системи.

На сьогодні в рамках програми ІНОГЕЙТ в Україні, для забезпечення умов приєднання України до Європейської хартії підписаної в 1994 році, про відкритість газотранспортної системи для постачальників і споживачів газу і відповідно забезпечення створення спільної робочої групи для проведення аудиту транспортування Енергоресурсів, НАК” Нафтогаз України” запропонував реалізувати декілька проектів. Одним з них є “Створення автоматизованої системи моніторингу за технічним станом газотранспортної системи” на основі впровадження оперативних систем діагностики і паспортизації її складових.

Геоінформаційна система паспортизації, що впроваджується на підприємствах НАК “Нафтогаз України”, повністю забезпечує ці умови і її повномасштабне впровадження дасть можливість проведення повного технічного аудиту газотранспортної системи згідно з вимогами європейських структур.

ВИСНОВКИ

Сьогодні регулярні інтенсивні вимірювання стану системи катодного захисту і проведення внутрішньо трубної діагностики стали обов’язковою складовою експлуатації трубопровідних систем . Узагальнення накопиченого ведучими компаніями Європи досвіду знайшло своє відображення в нашому баченні функцій і призначенні Системи паспортизації.

Впровадження Системи паспортизації дає можливість проведення комплексної оцінки на основі багатофакторного локального і глобального аналізу технічного стану лінійної частини трубопровідної системи, що в свою чергу дозволяє приймати економічно ефективні і науково обґрунтовані рішення в залежності від міри важливості або послідовності ліквідації дефекту, для забезпечення надійної і безпечної експлуатації трубопровідних систем.

Наявність методик оцінки міцності і стану металу труби в сукупності з комплексним аналізом накопичених історичних даних дасть можливість значно продовжити термін служби трубопроводів і гарантувати їх стабільну роботу на багато років уперед.

Наше завдання – забезпечити рівень експлуатації і надійності нафто- і газопровідних транспортних систем, що має важливе значення для країн європейської співдружності, відповідно до світових стандартів. Рішення цієї задачі максимально швидке повномасштабне впровадження Системи паспортизації на всіх об’єктах галузі.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх