Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Стратегічні напрямки “Газ України”

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДК «ГАЗ УКРАЇНИ» В РЕФОРМУВАННІ ГАЗОВОГО РИНКУ

В.П. Якубенко
голова Ради директорів ДК “Газ України»

Важливим фактором ефективного соціально-економічному розвитку України є паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). Україна має досить великі запаси власних енергетичних ресурсів. Але на даному етапі все ж доводиться додатково залучати значні обсяги енергетичних ресурсів по імпорту. Головним чином, це стосується вуглеводневих видів ресурсів, зокрема, нафти та продуктів її переробки, а також природного газу.

Стратегія розвитку ПЕК України має забезпечити вирішення таких основних проблем української енергетики:
– досягнення надійного, стабільного енергозабезпечення всіх галузей національної економіки та населення;
– суттєве підвищення ефективності ПЕК;
– структурна перебудова ПЕК;
– використання нових джерел енергії та енергетичних технологій, що поступово забезпечили б в подальшому функціонування ПЕК переважно з використанням вітчизняних енергетичних ресурсів;
– подальше реформування ПЕК у відповідності з принципами ринкової економіки;
– диверсифікація джерел надходження паливно-енергетичних ресурсів;
-підвищення енергетичної безпеки держави;

На сучасному етапі розвитку національної економіки України для ефективного розвитку ПЕК важливими є такі напрямки:
– удосконалення механізмів державного регулювання ринків природних монополій у ПЕК;
– суттєве поглиблення ринкових перетворень в паливно-енергетичних галузях,створення прозорого енергоринку за участю інтегрованих паливно-енергетичних компаній та підприємств;
– впорядкування тарифів та цін на енергоресурси, послуги з енергозабезпечення;
забезпечення платіжної дисципліни всіх учасників енергоринку, прозорості взаєморозрахунків;
– радикальне вирішення проблем погашення заборгованості споживачів за спожиті енергетичні ресурси;
– вдосконалення порядку надання державної підтримки споживачам енергоресурсів, припинення енергопостачання яких може призвести до екологічних та техногенних катастроф, негативних соціально-економічних наслідків;
– розробка загальної стратегії та прискорення процесів роздержавлення та приватизації підприємств ПЕК;
– залученню іноземних інвестицій у ПЕК;
– законодавче врегулювання питань обліку паливно-енергетичних ресурсів, посилення відповідальність за їх несанкціоноване або безоплатне використання;
—    розробка державної програми енергозбереження, скорочення споживання природного газу за рахунок поетапної модернізації або виводу з експлуатації низькорентабельних енерговитрат них підприємств;

Природний газ був і залишається одним з приоритетним енергоресурсів України. В структурі паливно-енергетичного балансу країни природний газ становить до 45%. В останні роки в Україні споживається близько 70 млрд. куб. м природного газу на рік (без врахування потреб газотранспортної системи). За цим показником ми посідаємо шосте місце в світі, а за обсягами імпорту природного газу — третє ( після США та Німеччини)

Діяльність Дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії НАК «Нафтогаз України» (надалі — ДК «Газ України») по реформуванню газового ринку України в 2004 році будується на основі таких документів:
—    Національна програма «Нафта і газ України до 2010 року»;
—    Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Послідовність. Ефективність. Відповідальність» (2004, розділ 4.3. Розвиток паливно-енергетичного комплексу);
—    Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.01 р. № 1729 «Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом» із змінами та до¬повненнями, внесеними до неї протя¬гом 2003—2004 років;

—    Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики щодо ліцензійних умов діяльності на газовому ринку України;
—    Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики щодо встановлення рівня граничних цін на природний газ для споживачів Ук¬раїни;
—    Наказ НАК «Нафтогаз Ук¬раїни» від 27.12.03 № 590 «Про порядок закупівлі, транспортування та реалізації природного газу в 2003 році» із змінами та доповненнями, внесеними до нього протягом 2004 року;
—    Накази НАК «Нафтогаз України» щодо встановлення цін на природний газ для споживачів України;
—    Концепція розвитку НАК «Нафтогаз України»;
—    Рішення розширеного засідання правління НАК «Нафтогаз України» з питання про «Підсумки роботи Компанії у 2003 році та головні завдання на 2004 рік;
—    Стратегія роботи ДК «Газ України» в 2004 році.

Основні пріоритети в роботі ДК «Газ України» у 2004 році:
—    подальше реформування газового ринку України в рамках концепції, визначеної відповідними законодавчими актами, нормативними та організаційними документами Кабінету Міністрів України, Національної комісії регулювання електроенергетики , НАК «Нафтогаз України»;
—    забезпечення потреби в природному та скрапленому газі всіх категорій споживачів на території України;
—    забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожитий газ;
—    покращення фінансово-економічних показників діяльності КомКомпанії, збільшення прибутку, скорочення непродуктивних витрат;
—    скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості Компанії;
—    забезпечення надійності та ефективності функціонування системи газопостачання, безперебійної роботи з врахуванням реального зносу її основних компонентів, експлуатація та розвиток розподільних газових мереж, споруд та обладнання на них
впровадження нової техніки, прогресивних технологій, науково-дослідних розробок, які підвищують ефективність функціонування системи газо забезпечення;
—    забезпечення за дорученням НАК «Нафтогаз України» функцій оперативного управління державним майном, яке не підлягає приватизації та не увійшло до статутних фондів ВАТ з газопостачання та газифікації, але перебуває на їх балансах;
—    координація діяльності ВАТ з газопостачання та газифікації, але перебуває на їх балансах;
—    координація діяльності ВАТ з газопостачання та газифікації, регіональних філій та представництв ДК «Газ України»;
—    участь в законотворчій діяльності, створенні та вдосконаленні нормативно-законодавчої бази в нафтогазовому секторі економіки України.

Реалізація природного та скрапленого газу
ДК «Газ України» є оператором з постачання природного газу для всіх категорій його споживачів в Україні і здійснює свою роботу в 2004 році згідно «Порядку забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 (із змінами та доповненнями, які вносилися в неї протягом 2003 та 2004 років), наказу НАК «Нафтогаз України» від 22 грудня 2003 року № 590 «Про порядок закупівлі, транспортування та реалізації природного газу у 2004 році», а також ряду інших законодавчих і нормативних документів. Зазначені документи, зокрема, визначають порядок забезпечення при¬родним газом основних категорій споживачів та ціни, за якими він для них реалізується.

Природний газ для реалізації через ДК «Газ України», в основному, надходить з ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». За походження природний газ поділяється наступним чином:
—    видобутий в Україні;
—    отриманий як рентна плата за транзитне транспортування російського природного газу через територію України;
—    отриманий за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України, зокрема, з Туркменістаном та країнами середньої Азії.
Потреба в природному газі населення і установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, задовольняється з ресурсів газу, видобутого газодобувними підприємствами, підпорядкованими НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта», а у разі його нестачі — з ресурсів газу, отриманого як рентна плата за транзитне транспортування російського природного газу через територію України.

Підприємствам комунальної теплоенергетики, тепловим електростанціям, електроцентралям та котельням промислових підприємств (в обсягах, що використовуються на виробництво електричної енергії, а також теплової енергії для населення, бюджетних установ та організацій, за умови введення цими підприємствами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води для зазначених споживачів) реалізується природний газ з ресурсів НАК «Нафтогаз України», отриманих як рентна плата за транзитне транспортування російського природного газу через територію України, а у разі його нестачі — з ресурсів газу, отриманого за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України.

Для забезпечення виробничо-технологічних потреб підприємств з газопостачання та газифікації природний газ постачається з ресурсів газу НАК «Нафтогаз України», отриманих як рентна плата за транзитне транспортування російського при¬родного газу через територію Ук¬раїни.

Промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарської діяльності природний газ реалізується з ресурсів НАК «Нафтогаз України», отриманих за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міжнародних договорів України.

ДК «Газ України» реалізує природний газ за прямими договорами із споживачами, а також через ВАТ з газопостачання та газифікації.
Для потреб населення та бюджетних установ природний газ постачається за регульованим тарифом через ВАТ з газопостачання та газифікації.

Згідно встановленого порядку ДК «Газ України» розробляє та надає в НАК «Нафтогаз України», ОДУ ДК «Укртрансгаз», Національну комісію регулювання електроенергетики України прогнозні та планові баланси надходження та розподілу природного газу, баланси реалізації природного газу, забезпечує збір, контроль та узагальнення даних про обсяги фактичного споживання природного газу по регіонах, основних категоріях споживачів та напрямків використання газу.

Починаючи з другої половини 2002 року, ДК «Газ України», в рамках прийнятої концепції реформування газового ринку України та скорочення кількості посередницьких структур, значно наростила обсяги реалізації природного газу для промислових підприємств.

ДК «Газ України» поставляла природний газ у 2003 році для 993 підприємств теплоенергетики. В 2003 році розпочато експеримент щодо впровадження нової моделі взаємовідносин між постачальником природного газу, виробниками теплової енергії та споживачами тепла. Для цього НАК «Нафтогаз України» створила Дочірнє підприємство «Газ – тепло», яке в опалювальному сезоні 2003 —2004 років почало роботу з деякими теплопостачальними підприємствами Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Харківської, Херсонської областей та Автономної республіки Крим. Пошук оптимальної взаємодії між всіма учасниками ринку теплової енергії в Україні триває.

В рамках проведення реформи газового ринку ДК «Газ України» значно наростила обсяги реалізації природного газу промисловим споживачам України. Так, у 2003 році було реалізовано для промислових підприємств майже вдвічі більше природного газу у порівнянні з 2002 роком.

Значно зросли і обсяги реалізації природного газу промисловим споживачам через ВАТ з газопостачання та газифікації. У 2003 році за такою схемою було реалізовано природного газу більше ніж у 3 рази в порівнянні з 2002 роком.

Обсяги реалізації природного газу промисловим споживачам у 2003 році через ВАТ з газопостачання та газифікації наведені в таблиці 4.
Постійно проводиться робота по вдосконаленню обліку втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в газорозподільних мережах, щомісячно збирається, узагальнюється та аналізується відповідна інформація. Виявляються причини, що призводять до значних втрат природного газу, розробляються та впроваджуються заходи щодо їх усунення або суттєвого зменшення.

Загальний рівень втрат природного газу в газорозподільних мережах України в останні роки постійно знижується.
З початку 2004 року введені в дію нові нормативні та інструктивно-методичні документи по обліку нормованих втрат та витрат природного газу в газорозподільних мережах, що дозволить підвищити рівень техніко-економічної обґрунтованості вказаних показників, стимулюватиме підприємства газового господарства до скорочення витрат газу.

ДК «Газ України» відповідно до рішень керівництва НАК «Нафтогаз України» впроваджує жорсткий контроль за газопостачанням та газоспоживанням. Виділення та підтвердження у встановленому порядку обсягів поставки природного газу споживачам відтепер провадиться щодекадно, виходячи з рівня розрахунків за раніше спожитий газ.

Велика увага приділялася роботі з підприємствами теплової енергетики, що є однією з найбільш проблемних категорій споживачів природного газу.

Для забезпечення постійного контролю в опалювальному сезоні 2003—2004 років за постачанням природного газу для підприємств теплової енергетики та станом розрахунків за нього в ДК «Газ України» створено оперативно — аналітичний центр, в склад якого ввійшли члени Ради директорів ДК «Газ України», керівники основних департаментів та управлінь. Відповідальними працівниками ДК «Газ України» згідно затвердженого закріплення за областями систематично проводяться виїзні регіональні наради з керівниками теплопостачальних підприємств України щодо стану розрахунків за спожитий природний газ із залученням представників обласних, міських та районних державних адміністрацій, мерів міст, керівників обласних управлінь житлово-комунального господарства, керівників ВАТ з газопостачання та газифікації. ДК «Газ України» ведеться щоденний контроль надходжень коштів за спожитий природний газ. Це дало змогу в значній мірі покращити загальний стан розрахунків підприємств теплової енергетики за поточне споживання при¬родного   газу.

Якщо   станом   на 01.10.2003 р. середній рівень оплати підприємств ТКЕ за газ в цілому по Україні складав лише 56%, то на 01.01.2003    р. він підвищився до 70%. ДК «Газ України» постійно контролює обсяги споживання природного газу найбільш енергоємними підприємствами та стан розрахунків за газ, приводячи в разі необхідності виділені планові ліміти газу до рівня оплати за нього. Як правило, щодекадно, а при необхідності і частіше, готуються та надаються у встановленому порядку заявки на відключення та обмеження газоспоживання підприємств — боржників.

Система реалізації скрапленого газу в Україні об’єднує розгалужену мережу об’єктів та обладнання для зберігання газу, його переробки і доставки до кінцевого споживача. Із загальної кількості газифікованих в Україні квартир скрапленим газом забезпечені біля 5,3 млн., або 37% (переважно в сільській місцевості). Крім того, скраплений газ застосовується як моторне паливо для автотранспорту та промисловими підприємствами для виробничих потреб.

Постачання скрапленого газу для побутових потреб населення здійснюється підприємствами з газопостачання та газифікації, які мають на своєму утриманні та обслуговуванні 43 газонаповнювальних станції, 340 газонаповнювальних пунктів, біля 2,6 тис. групових резервуарних установок та біля 5,3 млн. шт. індивідуальних газобалонних установок. Для транспортування скрапленого газу використовується близько 720 автоцистерн та понад 1,5 тис. спеціалізованих автомобілів. У сфері постачання скрапленого газу працює зараз біля 7 тис. робітників.

Газозбутові підприємства закуповують скраплений газ на спеціалізова¬них аукціонах, за прямими договорами з заводами виробниками, від інших постачальників (в т.ч. по імпорту).

ДК «Газ України» координує роботу газо збутових підприємств щодо цінової політики та закупівлі скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах.

З метою впорядкування ринку скрапленого газу в Україні за ініціативою НАК «Нафтогаз України» та ДК «Газ України» було ініційовано розробку постанови Кабінету Міністрів України від 20.11. 2003 р. №1790 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі та надання послуг з постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів». ДК «Газ України» спільно з НАК «Нафтогаз України» приймала активну участь в підготовці та погодженні з усіма зацікавленими міністерствами та відомствами вказаної постанови, а також ряду інших нормативно правових актів та інструктивно-методичних документів з питань забезпечення споживачів скрапленим газом.

ДК «Газ України» бере участь у реалізації регіональних програм, які здійснюються підприємствами з газопостачання та газифікації щодо розширення ринку споживання скрапленого газу і вдосконалення схем його реалізації кінцевим споживачам.

Забезпечення безперебійної роботи, технічна експлуатація та розвиток газорозподільних мереж

Забезпечення надійної і безаварійної роботи газорозподільної системи України є основою безперебійного постачання споживачам природного газу і значною мірою залежить від підтримання систем газопостачання у належному технічному стані. Реалізація завдань цього напряму у 2003 — 2004 роках відбувається в рамках «Програми обстеження та моніторингу технічного стану газорозподільних мереж на 2003—2007 роки», «Програми капітального ремонту розподільних газових мереж та споруд на них на 2002 — 2004 роки», а також «Перспективного плану капітального будівництва та капітального ремонту розподільних газових мереж з використанням поліетиленових труб на 2004 — 2010 роки».
Основні завдання в цьому напрямі:
•    координування розвитку газорозподільних мереж з ВАТ з газопостачання та газифікації;
•    своєчасне та якісне проведення
технічного обстеження газових мереж з використанням сучасних методів та приладів діагностування для визначення стану та необхідності проведення ремонту або заміни газопроводів;
•    забезпечення будівництва та капітального ремонту газопроводів із широким застосуванням полімерних матеріалів і технологій;
•    підвищення контролю за рівнем організації обліку природного газу, створення вертикально інтегрованої метрологічної служби, сприяння впровадженню сучасного приладного обліку газу.

За результатами проведеного обстеження зараз в Україні вже вичерпаний термін амортизації понад 12 тис. км газорозподільних мереж, близько 500 км. газопроводів потребують капітального ремонту, а понад 100 км. — заміни.
Особливо гостро стоїть ця проблема в тих регіонах та областях, де газорозподільні мережі збудовані і експлуатуються вже понад 50 років, зокрема, у Львівській, Івано-
Франківській,    Чернівецькій, Одеській областях.

Технічний стан розподільних газопроводів — найважливіший показник надійності та безпечної експлуатації об’єктів газового господарства.
Важливою умовою ефективної діяльності підприємств з газопостачання та газифікації є наявність відповідної нормативно-технічної бази. Це реалізується в рамках підготовки нормативних актів, передбачених переліком нормативно-правових документів, які регламентують роботу підприємств з газопостачання та газифікації і потребують перегляду або розробки (затверджений наказом Компанії від 09.01.2003 р. №4).

Впровадження нової техніки, науково-дослідних розробок, енергозберігаючих технологій
Важлива роль відводиться впровадженню нових полімерних матеріалів і технологій при будівництві та капітальному ремонті газороз¬подільних систем.

За результатами проведеного в квітні 2003 року у м. Вінниці Міжнародного семінару «Шляхи та проблеми впровадження полімерних матеріалів і технологій у системах газопостачання України. Досвід закордонних країн» прийнято рекомендації по впровадженню полімерних технологій в Україні та розроблено план заходів щодо практичної реалізації вказаних рекомендацій на підприємствах з газопостачання та газифікації. ДК «Газ України» приймала активну участь в організації та проведенні міжнародних виставок та конференцій «Нафта та газ — 2002» і «Нафта та газ — 2003», за підсумками яких була відзначена почесними дипломами.
Розпочато роботи по створенню телеметричної автоматизованої системи моніторингу за технологічними процесами в трубопровідних системах та технічним станом газових мереж.

Координація діяльності ВАТ з газопостачання та газифікації

Важлива роль в роботі Компанії відводиться взаємодії з ВАТ з газопостачання та газифікації, координації їх діяльності в питаннях реалізації природного та скрапленого газу всім категоріям споживачів і забезпечення повних та своєчасних розрахунків за нього, дотриманню дисципліни газопостачання та газоспоживання, єдиної технічної політики в сфері експлуатації та розвитку газорозподільної системи України. З цією метою запроваджено регулярне проведення спільних виробничих нарад з керівниками ВАТ з газопостачання та газифікації, на яких розглядаються питання їх взаємовідносин з Компанією, обговорюється та визначається спільна стратегія діяльності та розвитку підприємств газового господарства.

Юридично-правова робота, участь в розробці та удосконаленні нормативно-законодавчої бази ПЕК
Спеціалісти Компанії постійно приймають участь в розгляді законопроектів та нормативно-правових документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії регулювання електроенергетики, що стосуються виробничої діяльності ДК «Газ України», НАК «Нафтогаз України» та підприємств газового господарства.
Зокрема, у 2003—2004 роках спеціалісти ДК «Газ України» брали участь в розробці, супроводженні процесів прийняття, підготовці пропозицій та зауважень до таких законопроектів та нормативно-правових документів:

– про внесення змін та допов¬нень до Закону України «Про податок на додану вартість» (щодо звільнення від ПДВ при ввезенні на митну територію України природного газу, щодо порядку застосування нульової ставки ПДВ для підприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо касового методу нарахування податку для підприємств паливно-енергетичного комплексу);
•    про внесення змін та доповнень до Закону України «Про нафту і газ»;
•    проекту Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»;
•    проекту Закону України «Про газопостачання»;
•    проекту Закону України «Про відшкодування вартості наданих пільг за професійною ознакою окремим категоріям громадян»;
•    про порядок списання вартісної різниці, яка виникла внаслідок несвоєчасних розрахунків споживачів за використаний природний газ та послуги з його транспортування.
Слід зазначити, що досі, на жаль, не вдалося створити єдиного правового поля, яке чітко регулювало б усі аспекти функціонування газового ринку України. Чинні законодавчі акти в нафтогазовій галузі не охоплюють всіх проблем діяльності суб’єктів газового ринку. Деякі з них не враховують положень ряду інших Законів України, які визначають загальні правила господарської діяльності, взаємовідносин з державним бюджетом України та місцевими бюджетами, податкової і цінової політики. Для практичного застосування багатьох Законів України потрібно додатково розробити цілий ряд підзаконних актів та нормативних документів.

Впровадження комплексної автоматизованої системи керування виробничо-господарською діяльністю

У відповідності з «Основними положеннями концепції побудови комплексної системи керування НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх компаній і підприємств в 2003 — 2004 роках ведеться проектування, розробка та впровадження складових частин комплексної автоматизованої системи керування виробничо-господарською діяльністю ДК «Газ України», в тому числі:
—    інформаційно-аналітичної системи обліку реалізації і розрахунків за газ для забезпечення автоматизованого збору та обробки інформації щодо підготовки, укладання та стану виконання договорів на постачання газу, формування та аналізу балансу надходження і розподілу газу, стану проведення розрахунків та виконання графіків погашення заборгованості за спожитий газ;
—    Інформаційної системи по веденню претензійно-позитивної роботи для забезпечення ведення обліку позитивних заяв, апеляційних та касаційних скарг, обліку проходження справами судових інстанцій, звітів по виконанню судових рішень;
—    Інформаційної системи по роботі з персоналом для автоматизації формування довідок та звітів по кадрах;

—    Інформаційної системи електронного документообігу Компанії для забезпечення обліку та реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, збереження електронних образів документів, підвищення оперативності обробки документації, контролю виконавської дисципліни, наказів, розпоряджень та доручень керівництва Компанії;
—    Інформаційної системи електронного архіву Компанії для створення електронного банку даних архівних документів, структуризації, упорядкування та надійного збереження архівної інформації, оперативного пошуку необхідних документів.

Кадрова політика та професійна підготовка спеціалістів газового господарства

Для успішної реалізації кадрової політики ДК «Газ України» необхідна цілеспрямована і ефективна система заходів на основі єдиних принципів, підходів і методів роботи з персоналом. Головним напрямком кадрової політики Компанії в 2004 році є:
—    якісне комплектування, підбір та раціональна розстановка кадрів керівників і спеціалістів, ефективне використання кадрового потенціалу ДК «Газ України»;
—    забезпечення систематичного підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Компанії шляхом навчання в учбових закладах, в тому числі, за програмами післядипломної підготовки, на спеціалізованих курсах, участі в тематичних семінарах, конференціях, виставках з науково-технічних, соціально-економічних та інших проблем нафтогазового комплексу.

Реформування нафтогазового сектору економіки України відбудеться, в умовах дії ряду негативних факторів в паливно-енергетичному комплексі.
Це, перш за все, несвоєчасні платежі за спожиті паливно-енергетичні ресурси і погіршення у зв’язку з цим фінансового стану підприємств ПЕК. Станом на 01.04.2004 р. заборгованість всіх категорій споживачів за природний газ, поставлений ДК «Газ України» у 2004 році становила близько 1,25 млрд. грн. Крім того, борги попередніх років за газ складають ще понад 10,2 млрд. грн. Внаслідок несвоєчасних розрахунків за спожитий природний газ, фактично відбувається безвідсоткове кредитування інших галузей економіки (електроенергетика, теплопостачання, металургія, хімічна промисловість, комунальна теплоенергетика тощо), ряду неконкурентноспромож-них підприємств, а також бюджетних установ та населення.

Висока енергоємність промислового виробництва та низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій призводять до значних понаднормативних втрат енергоресурсів, в тому числі, і природного газу, як складової технологічного процесу.

Недосконалість чинного законодавства, що регулює діяльність ПЕК, створила ситуацію, коли наявне правове поле фрагментарне та недостатнє для ефективного регулювання ринкових відносин у галузі. Створення цілісної системи законодавчих та нормативно-правових актів, адаптація законодавства України в сфері енергетики до норм та стандартів Європейського Союзу забезпечить обмеження адміністративного втручання держави в діяльність ПЕК, прозорість ціноутворення, лібералізацію ринків   енергоносіїв,   формування сприятливого інвестиційного клімату для залучення у розвиток ПЕК іно¬земного капіталу.

Важливою проблемою є недосконалість цінової, податкової і тарифної політики держави в енергетичній сфері, яка не дає можливості забезпечити реальне самофінансування галузей ПЕК. На фінансові результати діяльності ДК «Газ Ук¬раїни» значною мірою впливає цінова політика і структура надходження ресурсів природного газу. Зокрема, обсяги більш дешевого природного газу власного видобутку забезпечують потреби населення та бюджетних установ лише на 55—60%, а залишок покривається за рахунок російського газу, отриманого в оплату за транзит, середня ціна якого на 25—30% вище, ніж газу власного видобутку. Крім того, і ціна закупівлі природного газу власного видобутку також вища середньої ціни його реалізації для вказаних категорій споживачів. Одним з напрямків реформування галузі стоїть питання підвищення у 2004 році цін на природний газ для промислових споживачів на внутрішньому ринку. В січні 2004 року наказом НАК «Нафтогаз України» ціни на природний газ для вказаної категорії споживачів були підняті з 276,25 грн. За 1000 куб. м до 307,80 грн. за 1000 куб. м. (без врахування ПДВ). Однак, Національна комісія регулювання електроенергетики своєю постановою від 18.02.2004 р. № 158 встановила граничний рівень цін на природний газ для промислових споживачів у 284,55 грн. за 1000 куб. м. Лише з 1 квітня п.р. постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 30.03.2004 р. № 297 граничний рівень цін на природний газ для промислових споживачів все ж був підвищений до 310,00 грн. за 1000 куб. м.
Постачання природного газу за регульованим державою тарифом для населення та бюджетних організацій (близько 50% загального обсягу реалізації газу ДК «Газ України») є планово збитковим. Крім того, існуючий порядок розрахунків населенням за спожиті енергоносії рівномірно протягом року не дозволяє Компанії акумулювати необхідні кошти для закупівлі газу.

Суттєва залежність вітчизняного ПЕК від імпорту енергоносіїв і, зокрема, природного газу, в основному, з одної країни — Росії (або безпосередньо, або з середньоазійських країн через її територію) створює загрозу енергетичній безпеці України, призводить до монопольного диктату цін.

З метою подальшого розвитку реального ринку природного газу в Україні, створення можливо доцільно повернутися до ідеї газових аукціонів, які досить добре себе зарекомендували в 1999 — 2000 роках.

Диверсифікація зовнішніх джерел поставок природного газу буде сприяти зниженню критичного рівня залежності України від імпортних поставок, підвищить їх надійність, дасть змогу отримувати газ за більш низькими цінами за рахунок створення конкуренції між постачальниками.
Важливим напрямком ефективного розвитку ПЕК є економія та ефективне використання енергетичних ресурсів. Не зважаючи на значне скорочення у 1995 —2000 роках обсягів випуску продукції, банкрутство або ліквідацію великої кількості енергоємних підприємств, загальне споживання природного газу в Україні за цей період практично не змінилося. Значною мірою це обумовлено застосуванням морально застарілих енерговитратних технологій та газовикористовуючого обладнання, великими втратами природного газу в газотранспортних та газорозподільних мережах, обумовленими їх крайнім ступенем зношеності.

Система газопостачання України є складною і розгалуженою, має значний термін амортизації і ступінь зносу. Для підвищення рівня безпеки та надійності систем газопостачання необхідні термінові заходи щодо поліпшенню організації роботи з її експлуатації та розвитку, підвищення безпеки та надійність, забезпечення реалізації науково-технічних програм. З метою посилення впливу держави на діяльність життєво важливої газової галузі, безперебійної та безаварійної роботи розподільних газопроводів, надійного забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом можливо доцільно було б на базі частки державного майна — газорозподільних мереж газопроводів та споруд на них — яке відповідно до чинного законодавства не підлягає приватизації та в даний час НАК «Нафтогаз України» передане у користування ВАТ з газопостачання та газифікації, створити в регіонах України філії ДК «Газ України» по експлуатації газорозподільних мереж та постачання природного газу населенню, бюджетним установам і організаціям. Але при цьому постає дуже важка і болюча проблема чіткого визначення прав власності на вказане майно, яку не так просто буде вирішити.

Головним завданням подальшого реформування та розвитку газового ринку України на даному етапі є:
—    підвищення питомої ваги ДК «Газ України» в загальному обсязі реалізації природного газу споживачем України;
—    поступовий перехід до реалізації газу на внутрішньому ринку виключно через ДК «Газ України» і ВАТ з газопостачання та газифікації;
—    збільшення обсягів реалізації природного газу промисловим споживачам за прямими договорами через ВАТ з газопостачання та газифікації;
—    удосконалення системи розподілу та обліку природного газу, забезпечення дисципліни газопостачання і газоспоживання, поступовий перехід до поставок природного газу споживачам лише за наявність 100% попередньої оплати за нього;
—    підвищення платіжної дисципліни, рівня оплати та зменшення заборгованості споживачів за використаний природний газ;
—    вдосконалення нормативної бази щодо обліку втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу у газорозподільних мережах;
—    участь у законотворчій діяльності, створені та вдосконаленні нормативно-законодавчої бази в нафтогазовому секторі економіки України.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх