Вісник

Вісник НГСУ 3/2004 На шляху розвитку

Нафтогазова галузь на шляху розвитку

Діяк І.В. головний радник голови правління НАК “Нафтогаз України”, Генеральний секретар ВГО “Національна газова спілка України”

Нафтогазова галузь – одна з найважливіших складових паливно-енергетичного комплексу України. Перехід до зростання видобутку нафти і газу, нарощування обсягів їх транспортування та позитивні якісні зміни на внутрішньому газовому ринку стали візитною карткою галузі, динаміка розвитку якої випереджає інші сегменти економіки. У нафтогазовому секторі створюється понад 15 % валового внутрішнього продукту України та формується шоста частина надходжень до державного бюджету.

Ресурсна база Можливості розвитку нафто¬газовидобувної промисловості визнача¬ються в першу чергу її ресурсною базою, тобто обсягами розвіданих видобувних запасів.
Станом на 01.01.2004 р. підприємства НАК “Нафтогаз України” володіють 184 ліцензіями на промислову розробку родовищ нафти і газу та 166 ліцензіями на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку надр. На державному балансі    по    підприємствах    Компанії рахуються поточні розвідані видобувні запаси в обсягах 970,2 млрд. куб. м газу і 158,5 млн. т нафти з конденсатом. На перший погляд може видатись, що нафтогазовидобувна промисловість надійно забезпечена розвіданими запасами нафти і газу.

Однак це не зовсім так. Важливим фактором, який визначає потенціал нафтогазовидобутку, є розподіл родовищ нафти і газу за величиною поточних запасів. Наприклад, максимальний рівень видобутку вуглеводнів,  якого було досягнуто в Україні у середині 70-х років минулого століття, забезпечувався експлуатацією десятка найбільших нафтових і газових родовищ, які зараз вичерпані на 90-98%. На сьогоднішній день з 86 родовищ з розвіданими запасами нафти 76 родовищ відносяться до дуже дрібних із запасами, меншими від 1 млн. т нафти. Серед 115 газових родовищ є 49 родовищ дуже дрібних, тобто з запасами меншими від 1 млрд. куб. м.

Оцінка та аудит запасів основних родовищ, проведені за міжнародними стандартами, показали, що сумарні запаси складають тільки 85% від тих, що рахуються на балансі підприємств Компанії, з них рентабельна частина запасів складає 36,4% по газу та 41,7% по нафті. Таким чином, реальна видобувна ресурсна база по НАК “Нафтогаз України” обчислюється в 41,7 млн. т нафти з газовим конденсатом та 256,5 млрд. куб. м газу.

Отже, наявні достовірні запаси неможуть забезпечити стабілізацію і тимбільше зростання видобутку нафти та газу, у зв’язку з чим постає завдання
нарощування    обсягів    геолого-розвідувальних робіт і приросту достовірних запасів вуглеводнів. Основою для нарощування розвіданих запасів нафти і газу є нерозвідані ресурси вуглеводнів, які в цілому по Україні оцінюються в 4978,3 млн. тонн умовного палива. При цьому третина нерозвіданих ресурсів газу і 19% нерозвіданих ресурсів нафти припадають на акваторії Чорного і Азовського морів.

На жаль, починаючи з 1991 р. в Україні стрімко падали обсяги геолого¬розвідувальних робіт (з 424,6 тис. м до 62,8 тис. м в 1996 р.) і прирости запасів ( з 43,3 млн. т до 6,5 млн. т умовного палива в 1997р.). Виявилось, що геологорозвідувальні підприємства НАК “Надра України” Державного комітету природних ресурсів не можуть забезпечити нарощування ресурсної бази. Родовища, які були виявлені та розвідуються за рахунок бюджетних коштів і знаходяться на балансі НАК “Надра України”, не передаються для експлуатації підприємствам НАК “Нафтогаз України”. Тому починаючи з середини 1990-х років геологорозвідувальні роботи на нафту і газ, які виконуються підприємствами Компанії, стали визначальними в Україні як за своїми обсягами, так і за величиною отриманих приростів запасів вуглеводнів.

Завдяки   зусиллям   НАК   “Нафтогаз України” у 2001 р. (вперше після 1993 р.) приріст запасів вуглеводнів досягнув рівня їх видобутку і навіть дещо перевищив його. Протягом 1996-2003 рр. підприємства Компанії збільшили обсяги пошуково-розвідувального буріння більш ніж у 5 разів – з 35,6 тис. м до 197,7 тис. м. Лише завдяки цьому в цілому по Україні у зазначений період вдалося збільшити щорічні обсяги пошуково-розвідувального буріння з 62,8 тис. м до 230,0 тис. м.
Результатом збільшення обсягів геолого¬розвідувальних робіт стало нарощування приростів запасів вуглеводнів. По підприємствах НАК “Нафтогаз України” вони зросли з 3,94 млн. т у.п. у 1997 р. до 21,02 млн. т у.п. у 2003 р., тобто у 5,3 рази, а в цілому по Україні – відповідно з 6,53 до 26,32 млн.т у.п., або у 4 рази. Але для збільшення рівнів видобутку газу і нафти необхідно, щоб прирости запасів не менше, як у 1,5 рази перевищували фактичний видобуток цих вуглеводнів. Тому Компанія і далі буде нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт, щоб забезпечити надійну сировинну базу для збільшення рівнів видобутку газу і нафти.

Видобування газу та нафти

Нафтогазовидобувні підприємства НАК “Нафтогаз України” здійснюють промислову і дослідно-промислову експлуатацію 222 родовищ газу і нафти. Експлуатаційний фонд охоплює 6182 газових і нафтових свердловин. Сьогодні на підприємства Компанії припадає 95-96% загального видобутку газу і нафти в Україні.

2003 р. став успішним для українських газовидобувників. Найбільша вітчизняна газовидобувна компанія “Укргаз-видобування”, яка входить до структури НАК “Нафтогаз України”, збільшила об’єм видобування природного газу до 14 млрд. куб. м, що стало можливим за рахунок введення в експлуатацію нових свердловин і родовищ та ефективнішого використання діючих. За чотири останні роки підприємством відкрито 15 нових родовищ, в експлуатацію щорічно вводиться 65-85 свердловин.

У 2004 р. ДК “Укргазвидобування” зосередила свою увагу на розгортанні пошуково-розвідувальних робіт. Шість найбільш перспективних проектів – пошук і видобування нафти і газу на глибинах 5,5 – 6 тис. м – вже затверджено інвестиційним комітетом НАК “Нафтогаз України”. Одним з   перших   об’єктів   стало   Кобзівське родовище, що знаходиться нині в стадії розробки. Очікувані запаси родовища становлять близько 75 млрд. куб. м газу.

Збільшує обсяги видобутку газу і ДАТ “Чорноморнафтогаз”. В українському секторі Чорного і Азовського морів відкрито 14 газових і газоконденсатних родовищ, з яких 4 знаходяться у промисловій розробці і 1 – у дослідно-промисловій експлуатації. У 2003 р. видобуток газу з родовищ українського шельфу склав 1025 млн. куб. м, в 2004 р очікується на рівні 1110 млн. куб. м. Зараз проводяться роботи з облаштування Північно-Булганацького родовища, яке планується ввести у дослідно-промислову експлуатацію до кінця року.

Новим аспектом діяльності є розроблена ДК “Укргазвидобування” програма виробництва і забезпечення потреб підприємства власною електроенергією. Перша електростанція, яка використовує нетоварний газ, вже працює на Локачинському газовому родовищі. Найближчим часом планується побудувати електростанції, що працюють на газі низького тиску, ще на п’яти родовищах.

Переробку газового конденсату здійснює Шебелинський ГПЗ. Потужності його завантажено практично на 100%, завод використовує виключно українську сировину і виробляє високооктанові бензини А-92, А-95 і А-98. Сьогодні здійснюється модернізація підприємства з виведенням його на виробничу потужність 1 млн. т на рік.

Створюється мережа автозаправних станцій Компанії, на яких реалізовуються нафтопродукти власного виробництва.
У 2003 році в Україні видобуто 3 975 тис. т нафти з газовим конденсатом, із яких НАК “Нафтогаз України” видобуто 3 768 тис. т. Слід відзначити, що НАК “Нафтогаз України” вже третій рік поспіль забезпечує збільшення обсягів видобування нафти та газового конденсату. Це стало можливим за рахунок прискореного створення та широкого впровадження нових, більш ефективних технологій дії на привибійну зону свердловин та пласти в цілому, відкриття і введення в експлуатацію нових родовищ та підвищення ефективності експлуатації старих родовищ.
У видобутку вуглеводневої сировини одна з фундаментальних задач – підвищення дебіту існуючих і ефективне освоєння нових свердловин. Традиційні технології, що дозволяють вирішувати дані проблеми, мають межі щодо їх ефективності, і ці межі вже досягнуто для більшості розроблюваних родовищ. Одним із найважливіших напрямків, на якому зосереджений інтелектуальний і інвестиційний потенціал Компанії, є реалізація, крім традиційних, нових методів і технологій інтенсифікації видобування.

Серед них одними з найбільш перспективних є так звані колтюбінгові технології.    У    2003    році нафтогазовидобувними підприємствами Компанії освоєно 2 колтюбінгові агрегати, в 2004 році планується придбання 3 таких установок.

Розширюється впровадження гідро-розривів пластів зі створенням у тріщинах штучного високопроникного колектору. В 2003    році на родовищах ВАТ “Укрнафта” проведено 8 гідророзривів, за рахунок яких додатково видобуто 5,87 тис. т нафти.

Для збільшення кінцевого нафтовилучення на 27 нафтових родовищах Компанії впроваджено штучне заводнення, в тому числі на 6 родовищах – так звані гідродинамічні методи підвищення нафтовіддачі (нестаціонарне заводнення, залучення до розробки слабодренованих зон, форсований відбір) і на одному родовищі – комбінована дія на пласт гарячою та холодною водою. Продовжується видобуток додаткових обсягів нафти за рахунок раніше реалізованого процесу вологого внутрішньопластового горіння на Гнідинцівському родовищі.

Додатковий видобуток нафти за рахунок застосування сучасних методів підвищення нафтовіддачі на родовищах НАК “Нафтогаз України” склав у 2003 році 295 тис. т, або 11 % від загального обсягу видобутку нафти. Підтримання пластового тиску в газових покладах за рахунок сайклінг – процесу проводиться на трьох родовищах, перепуск високонапірного газу з горизонту в горизонт – на одному родовищі, газліфтна експлуатація свердловин – на двох родовищах. Додатковий видобуток газового конденсату за рахунок цих методів у 2003 році склав 94,5 тис. т, або 8,7 % від загального його видобутку в Компанії.
У 2004 році планується за рахунок методів підвищення газоконденсатовіддачі отримати додатково не менше, як 100 тис. т газового конденсату.
Здійснення    комплексу    інженерно¬технічних та організаційних заходів, спрямованих на нарощування видобутку вуглеводнів, дасть можливість уже в 2007 р. довести по Компанії видобуток газу до 23 млрд. куб. м і нафти – до 3,9 млн. т.

Транспортування газу і нафти
Україна є одним з найбільших транзитерів природного газу в світі. Цьому сприяє вигідне географічне розташування держави, розвинута система газопроводів, які отримують та транспортують енергоресурси зі Сходу на Захід. Розроблені НАК “Нафтогаз України” програми модернізації виробничих об’єктів спрямовано на зростання показників ефективності та прибутковості компаній, які входять до складу НАК і створюють єдиний нафтогазовий комплекс України.
Основний оператор газотранспортної системи України – ДК “Укртрансгаз” здійснює подачу природного газу магістральними газопроводами для забезпечення споживачів України та транзитних поставок російського газу до країн Центральної і Західної Європи, а також до Молдови та південних регіонів Російської Федерації. ДАТ “Чорномор-нафтогаз” забезпечує постачан-ня газу споживачам Автономної Республіки Крим.

Газотранспортна система України об’єднує 37,2 тис. км магістральних газопроводів, 71 компресорну станцію, 13 підземних газосховищ з активним обсягом газу понад 34,5 млрд. куб. м, мережу газорозподільних та газовимірювальних станцій і АГНКС. Пропускна здатність системи на вході становить 290 млрд. куб. м на рік, на виході – 175 млрд. куб. м. Максимальний можливий відбір при повному завантаженні сховищ становить 240 млн. куб. м газу на добу. З’єднані у систему мережею газопроводів підземні сховища забезпечують високу надійність функціонування всієї газотранспортної системи України і гарантують безперебійні поставки газу внутрішнім споживачам, а також транзит газу до інших європейських країн.

Україна залишається головним транзитером російського газу до європейських країн, забезпечуючи 85% обсягу транзиту. НАК “Нафтогаз України” укладено довготривалі угоди з ВАТ “Газпром” про гарантований транзит російського газу в обсязі 110 млрд. куб. м на рік та використання українських газосховищ до  2013  р.  Угода  з  ВАТ “Газпром” гарантує стабільне завантаження газотранспортної системи України. Керуючись пріоритетами, визначеними Президентом України, було підписано угоду про транзит туркменського газу. Контракт з Туркменистаном дає можливість у повному обсязі забезпечувати потреби України у газі. Завдяки цьому наша країна отримала надійне джерело енергоресурсів.

Незважаючи на розвиток альтер¬нативних маршрутів транспортування російського газу, Україна залишається головним газовим транзитним коридором для Росії. НАК “Нафтогаз України” вже сьогодні готова забезпечити збільшення транзитних поставок газу до країн Центральної та Західної Європи на 30-35 млрд. куб. м.

У 2003 р. у Києві зареєстровано Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України, створення якого стало логічним продовженням розвитку транзитного бізнесу НАК “Нафтогаз України”. Даний проект спрямовано на отримання додаткових прибутків у процесі експлуатації української газотранспортної системи за рахунок залучення ресурсів країн-експортерів та країн-імпортерів природного газу. Активне залучення в газотранспортну систему додаткових обсягів газу допоможе активізувати модернізацію і розвиток системи з урахуванням потреб як постачальників, так і експортерів палива, підвищить міжнародний статус української газотранспортної системи.

У 2004 р. розпочалася інвестиційна діяльність консорціуму, яким визначено ділянку “Богородчани – Ужгород” як першу чергу будівництва магістрального газопроводу “Новопсков -Ужгород”. Це дасть можливість збільшити пропускну здатність газотранспортної системи України в західному напрямку на 8 млрд. куб. м на рік. Найближчим часом НАК “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром” укладуть довготривалі контракти на завантаження ділянки “Богородчани -Ужгород”, що вже на першому етапі існування Міжнародного консорціуму забезпечить завантаження існуючих магістральних газопроводів “Івацевичі -Долина” та “Торжок – Долина”, які протягом останнього часу практично простоюють.
Ефективний діалог налагоджено між НАК “Нафтогаз України” і польською державною нафтогазовою компанією РС№С. Нині обговорюється проект реконструкції компресорної станції Комарно з метою розширення пропускної здатності газотранспортної системи у напрямку Польщі. РС№С і НАК “Нафтогаз України” домовилися про початок використання українських підземних сховищ для накопичення і зберігання запасів газу польської компанії вже в наступному опалювальному сезоні, а також про будівництво нового газопроводу “Устилуг – Хрубешув”, призначеного для поліпшення газопостачання південних регіонів Польщі.

Газифікація населених пунктів всередині країни є складовою частиною реалізації соціальної політики держави. У 2003 р. НАК “Нафтогаз України” побудовано та введено в експлуатацію газопроводи: до селища Янтарне в Автономній Республіці Крим, газопровід -відгалуження від Юліївського родовища до Харкова, газопровід “Леніно – Щолкіно” та газопровід до м. Турка Львівської області, декілька інших об’єктів газопостачання і газифікації. Триває будівництво газопроводів до м. Судак та м. Білгород-Дністровський тощо.
Компанія володіє і розвиненою нафтопровідною системою. Пропускна спроможність її на вході становить 100 млн. т нафти на рік, на виході – 70 млн. т на рік.
Протягом останніх років щорічні обсяги транспортування нафти через систему нафтопроводів зберігались на рівні 64-65 млн. т, в тому числі транзит на рівні 49-56 млн. т. У 1992 році ці показники з відомих причин знизились відповідно до 48 і 27,4 млн. т, але з 2003 року вони знову почали зростати, склавши відповідно 56,7 та 33,2 млн. т. Компанія головну увагу приділяє підвищенню завантаження нафтопроводів і надійності та ефективності їх роботи.
Розвиток внутрішнього газового ринку

У 2000 р. у складі НАК “Нафтогаз України” було створено дочірню компанію “Газ України”, яка від моменту створення успішно вирішує питання у сфері постачання природного газу населенню, бюджетним організаціям і промисловим підприємствам та, завдяки реформуванню галузі, значно підвищила рівень розрахунків за спожитий природний газ. Сьогодні основну увагу ДК “Газ України” зосереджено на формуванні чіткої і дієвої схеми взаємної відповідальності “природний газ – кошти – споживачі”.

Систематичність і структурованість стали головними пріоритетами у роботі ДК “Газ України”, де панує ключовий принцип діяльності компанії: за спожитий газ, як і за будь-який інший товар, необхідно сплачувати вчасно і повністю. Внаслідок копіткої і наполегливої роботи протягом трьох років ДК “Газ України” виробила новий механізм співпраці зі споживачами. З 2002 р. ДК “Газ України” відмовилася від практики реалізації газу через дилерські та посередницькі структури, “оздоровивши” у такий спосіб ринок поставок газу промисловим підприємствам. Завдяки цьому стабілізувалася цінова ситуація на ринку, зросли обсяги прямого продажу газу промисловим підприємствам, а розрахунки проводяться на грошовій основі. ДК “Газ України” виконує цю роботу набагато успішніше, ніж газові трейдери. Якщо у 2002 р. через підприємства з газопостачання та газифікації було реалізовано лише 521 млн. куб. м газу, то протягом 2003 р. – 2,3 млрд. куб. м газу.

У 2003 р. Компанією розпочато реалізацію нового завдання – вирішення проблеми вчасної і повної оплати підприємствами теплокомуненерго спожи¬того природного газу і досягла позитивного результату. Уже в березні 2004 р. вперше за останні роки було досягнуто стовідсоткового розрахування підприємств теплокомуненерго з ДК “Газ України”. Соціальна функція компанії полягає в тому, що вона продає природний газ для підприємств теплокомуненерго за ціною, яка є нижчою, ніж закупівельна. Протягом 2000-2004 рр. регульовані граничні ціни на природний газ для населення та бюджетних установ не змінювались.

Нова віха реформи газового ринку ознаменувалася створенням дочірнього підприємства “Газ-Тепло”, яке займається впорядкуванням стосунків з підприєм¬ствами теплокомуненерго. Спільне керування здійснюється виключно після погодження з керівниками місцевих обласних адміністрацій. У різних регіонах України у підпорядкування ДП “Газ-Тепло” перейшли понад 50 підприємств.

Україна щорічно споживає 70-75 млрд. куб. м газу та займає за цим показником шосте місце в світі. НАК “Нафтогаз України” відіграє провідну роль на одному з найбільших світових ринків газу, що є запорукою його фінансової стабільності та джерелом майбутніх інвестицій.
Стратегічна мета НАК “Нафтогаз України” – створення могутнього національного енергетичного сектору, який, увібравши в себе виробничі можливості і сучасний підхід до розвитку бізнесу, зможе нарівні з іншими конкурувати на міжнародних ринках.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх