Вісник

Вісник НГСУ 1/2004 Транспортування газу в Україні

ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ В УКРАЇНІ – ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ
Руднік А.А.
генеральний директор ДК «Укртрансгаз»

Газотранспортна система України на сьогодні є одним з найбільших надбань держави, основним стрижнем нафтогазового комплексу країни, гарантом її енергетичної безпеки. Постійний інтерес до системи як фахівців, так і пересічних громадян не знижується, що пояснюється надзвичайно важливою роллю газотранспортної системи в економіці України.

Газова промисловість України бере свій початок у Прикарпатті на зламі ХІХ — ХХ століть. Після відкриття на початку 20-х років Дашавського газового родовища в 1924 році був збудований перший газопровід від Дашави до Стрия — цей рік прийнято вважати початком розвитку газової промисловості України. Відкриття достатніх запасів газу на заході України зумовило будівництво в 1948 році газопроводу Дашава — Київ діаметром 500 мм та довжиною 509 км — цей рік прийнято вважати початком розвитку газотранспортної системи України.

Газопровід Дашава — Київ на той час був найпотужнішим газопроводом в Європі, пропускна здатність якого становила близько 2 млрд.куб.м в рік. В 1951 році газопровід був продовжений з Києва через Брянськ до Москви. Відкриття нових великих родовищ газу спричинило будівництво нових газопроводів для забезпечення внутрішніх поставок, а також для його експорту в сусідні країни. Бурхлвий розвиток газотранспортної системи припадає на 60 — 70 роки. Після введення в експлуатацію в 1967 році магістрального газопроводу Долина — Ужгород — Державний кордон розпочалась подача спочатку українського, а потім російського природного газу в країни Центральної та Західної Європи. Це стало початком функціонування найбільшого до сьогоднішнього часу коридору по транзиту російського газу, а Україна стала однієї з найбільших транзитних країн. В 70 — 80 роках зростаючий попит на природний газ як в Європі, так і колишньому СРСР став причиною будівництва трансконтинентальних газопроводів, таких як «Союз», Уренгой -Ужгород, «Прогрес» та ряду інших.

До проголошення незалежності України газотранспортна система формувалась в складі Єдиної системи газопостачання СРСР. В 1967 році в складі Мінгазпрому СРСР було організовано об’єднання «Укргазпром». В 1970 році загальна довжина газопроводів становила 11,5 тис.км, в 1980 році — 18 тис.км, а в 1990 році досягла майже 30 тис.км.

Створений в Україні великий промислово-виробничий та інтелектуальний потенціал газової промисловості є набутком творчої самовідданої праці великого загону висококваліфікованих фахівців. За багаторічну історію галузі в Україні було створено колосальні матеріальні та інтелектуальні цінності, було впроваджено низку передових технологій, розв’язано ряд науково-виробничих проблем міжнародного значення, але найбільшим скарбом галузі були люди — професіонали високої кваліфікації, які своєю працею зробили величезний внесок у розбудову і розвиток газотранспортної системи.

Велику роль в розвитку системи відіграли такі фахівці, як Алексієнко П.М., Алексєєв І.М., Бабій Б.А., Бруєв І.В., Белкін Б.Л., Бобов В.П., Бобошко О.В., Деркач М.П., Діяк І.В., Дубровський В.В., Закревсь-кий В.С., Замура Г.М., Кашкін А.О., Клюк Б.О., Ковалко М.П., Коваль Р.І., Когунь В.С., Козак Р.В., Коломєєв В.М., Комаровський Р.А., Кривко Я.С., Кутинський Я.М., Левицький Т.Л., Макар Р.М., Максимів В.П., Марчук Я.С., Михалевич Т.С., Михалків Б.О., Мужилівський П.М., Натина П.М., Палцан І.Г., Пателюх П.І., Петраш І.М., Резуненко В.І., Розгонюк В.В., Руднік А.А., Савків Б.П., Сіренко І.Ф., Сорока Туманов О.Г., Храпач Г.Г., Чепіль В.С., Чорновол В.С., Шерехора С.Т., Щерба М.Ю., Юрлов О.В. та багато інших. Одними з найвизначніших лідерів газової промисловості України були Туманов О.Г. (1911 — 1984), який з 1967 по 1984 рік працював генеральним директором ВО «Укргазпром» та Максимів В.П. (1929-2003), який з 1967 по 1984 рік працював головним інженером, а з 1984 по 1994 рік — генеральним директором ВО «Укргазпром».

До складу газотранспортної системи України сьогодні входить 37,5 тис.км газопроводів, 13 підземних сховищ газу, розвинена мережа газовимірювальних та газорозподільних станцій. Українська газотранспортна система тісно пов’язана із системами сусідніх європейських країн — Росії, Білорусі, Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини, Словаччини і через них інтегрована в загальноєвропейську газову мережу. Тому без перебільшення можна сказати, що ГТС У¬раїни є своєрідним мостом між газо-видобувними регіонами (Росії і Середньої Азії) і споживачами Європи. Пропускна спроможність газотран¬портної системи на вході складає 290 млрд. м3, на виході — 175 млрд. м3 газу в рік, у тому числі 140 млрд. м3 до європейських країн.

ДК «Укртрансгаз» — дочірня ком¬панія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» — є основним оператором газотранспортної системи, в її підпорядкуванні знаходиться 36,4 тис. км магістральних газопроводів та газопроводів-відводів, 71 компресорна станція загальною потужністю 5380 МВт, 12 підземних сховищ газу, 1392 газорозподільчих станцій, мережа АГНКС, газо-вимірювальних станцій та ряд інших об’єктів.

Дочірня компанія «Укртрансгаз» була створена в 1998 року на базі газотранспортних підприємств та структурних підрозділів акціонерного товариства «Укргазпром». До її складу входять 16 структурних підрозділів на правах філій, виробничі об’єкти яких знаходяться в усіх областях України, в тому числі 6 регіональних управлінь магістральних газопроводів (УМГ) — «Київтрансгаз», «Харківтрансгаз», «Донбастрансгаз»,    «Черкаситрансгаз», «Львівтрансгаз» та «Прикарпаттрансгаз», Об’єднане диспетчерське управління, ряд сервісних підприємств, основними з яких є будівельно-монтажна фірма «Укргазпромбуд», виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс», управління «Укргазтехзв’язок», управління «Укравтогаз» та інші.

За більш ніж півстолітній період транспортування газу в Україні нак¬пичений величезний досвід по будівництву, експлуатації і управлінню об’єктами газотранспортної системи, який успішно може використовуватися як в Україні, так і за кордоном.

Компанія щороку забезпечує транспортування газу до споживачів України в обсязі 70—80 млрд. м3 та транспортує через свою газотранспортну систему російський газ до 19 країн Європи в обсязі 110—120 млрд. м3, що становить близько 85 % загаль¬ного обсягу російського експорту газу. Сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу в країни Центральної і Західної Європи з фактичного рівня до 140 млрд. м3 на рік без розширення газотранспо¬ртної системи.

Протягом всього часу свого існування ДК «Укртрансгаз», як і раніше АТ «Укргазпром», надійно виконувала свої функції по транспортуванню газу до споживачів України і транзиту газу до країн Європи. Жодного разу не були зірвані поставки газу — ні внаслідок коливань температури повітря, ні через сезонні зміни споживання, ні через інші непередбачувані обставини.

Всі об’єкти газотранспортної системи протягом всіх років працювали стабільно і ритмічно, навіть в умовах недостатнього фінансування. Все це забезпечувалось, в першу чергу, завдяки самовідданій праці трудових колективів всіх підрозділів ДК «Укртрансгаз», згуртованій сім’ї газовиків.

Надійність транзитних поставок газу і газопостачання внутрішніх споживачів у значній мірі забезпечується комплексом підземних сховищ газу, які розміщені в основному в Західному регіоні. Мережа газосховищ, активний обсяг яких перевищує 30 млрд.м3, є найпотужнішою в Європі і може ефективно використовуватися не тільки для власних потреб, але і для споживачів газу в Європі.

Усвідомлюючи важливість забезпечення споживачів природним газом, ДК «Укртрансгаз» приділяє значну увагу підтримці своєї газотранспортної системи на високому технічному рівні. З точки зору газотранспортної компанії, якою є ДК «Укртрансгаз», безпека газотранспортування залежить в першу чергу від надійності роботи об’єктів ГТС, що в свою чергу потребує своєчасного і повного фінансування діяльності. З цією метою в ДК «Укртрансгаз» розроблені і впрова¬жуються програми реконструкції компресорних станцій, лінійної частини системи, газорозподільчих і газо-вимірювальних станцій. Основою програми реконструкції компресорних станцій є розробка і впровадження сучасних українських газотурбінних двигунів, газоперекачувальних агрегатів і систем управління з високим коефіцієнтом корисної дії. Кінцевою метою всіх програм реконструкції є доведення параметрів української ГТС за рівнем надійності, економічності, методами обслуговування, екологічними критеріями до сучасних світових стандартів.

Крім реконструкції об’єктів га¬зотранспортної системи України постійно здійснюється її розширення. Протягом останніх 12 років було збудовано і введено в експлуатацію 5,5 тис. км магістральних газопроводів і відводів, 11 компресорних цехів загальною потужністю близько 540 МВт. Протягом останніх років усі прикордонні газовимірювальні станції (ГВС) були обладнані високоточними засобами вимірювання, як кількості, так і якості газу.

Науково-технічне забезпечення виробничої діяльності ДК «Укртрансгаз» протягом багатьох років здійснювалось науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом автоматизованих систем управління транспортом газу (НДПІАСУтрансгаз), м.Харків, галузевою спеціалізованою установою у сферах транспортування, підземного зберігання і розподілу природного газу та в інших сферах нафтогазового комплексу України, який раніше був філією ДК «Укртрансгаз», а з березня 2004 року входить до складу новоствореного ДП «Науканафтогаз». Крім того більше 30 наукових організацій також беруть активну участь у науково-технічному забезпеченні Компанії.

Основними напрямками міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності ДК» Укртрансгаз» є розвиток нових взаємовигідних напрямків торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними фірмами та міжнародними організаціями. Нашими партнерами є такі компанії, як ВАТ «Газпром» (Росія), АТ «Рургаз» (Німеччина), «Газ де Франс» (Франція), СПП (Словаччина), ОМФ (Австрія), «Боташ» (Туреччина), «Нуово Піньоне» (Італія), «Белтрансгаз» (Білорусь), «Молдовагаз» (Молдова) та ряд інших. ДК «Укртрансгаз» співпрацює з такими міжнародними організаціями, як Міжнародний Газовий Союз, Газовий Центр Європейської Економічної Комісії ООН, Міжнародне Енергетичне Агентство, Міжурядова Рада СНД по нафті і газу (в секції по використанню стисненого природного газу на автотранспорті) та іншими.

Необхідні умови для розв’язання найбільш складних і назрілих виробничих проблем в значній мірі забезпечувались завдяки виконанню основних заходів соціального спрямування, зросла заробітна плата, повністю ліквідовано заборгованість з її виплати. За 1999 — 2003 роки збудовано і введено в експлуатацію 34 будинки, що дозволило поліпшити житлові умови 1550 сім’ям. Значна увага приділяється непрацюючим ветеранам і пенсіонерам газової галузі, яких на обслуговуванні в Компанії є 4600 осіб. Створено умови для розвитку фізкультури і спорту, художньої самодіяльної творчості, були проведені спартакіади в філіях і Компанії, перший фестиваль художньої самодіяльної творчості.

На закінчення необхідно зазнач¬ти, що успішне виконання Компанією всіх завдань — це перш за все заслуга 28-тисячного колективу інженерів, робітників та службовців, який протягом багатьох років своєю самовідданою працею підтверджує свій високий фаховий рівень і кваліфікацію.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх