Вісник

Вісник НГСУ 2/2004 Перспективи НАК “Нафтогаз України”

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

В.С. Сморщок
начальник Департаменту науки і техніки НАК “Нафтогаз України”,
кандидат технічних наук, Заслужений працівник промисловості України

А.В. Андрієвський
начальник Управління технічної політики Департаменту науки і техніки НАК “Нафтогаз України”, академік Української нафтогазової академії

А.А. Ганжа
начальник сектору стандартизації Департаменту науки і техніки НАК “Нафтогаз України”

В інноваційному розвитку НАК “Нафтогаз України” важливе місце займає система стандартизації, яка поєднує організаційні структури, методики, процеси, ресурси, необхідні для розв’язання наявних чи можливих проблем, і спрямована на досягнення оптимального ступеню впорядкованості виробництва за даних умов. Суттєві вигоди від стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції, процесів та послуг їхньому призначенню, зростаючим вимогам споживачів, усуненню перешкод у торгівлі та впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки.

Система стандартизації НАК “Нафтогаз України” охоплює широке коло питань, які стосуються нормативного забезпечення надійного і безаварійного функціонування об’єктів нафтогазового комплексу у відповідностями з міжнародними нормами, створення нормативної бази, адаптованої до міжнародних і європейських стандартів, що сприятиме вступу України до Світової Організації Торгівлі та Європейського Економічного Співтовариства згідно з курсом, проголошеним Президентом та Урядом України.

Нафтогазова галузь – вагома складова паливно-енергетичного комплексу України. Шість років тому, відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1998 року, з метою підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, повнішого задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах, була заснована Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Компанія “Нафтогаз України” – найбільше підприємство України за обсягом валового доходу, капітальних вкладень і статутного фонду. Вона створює більше 13% валового внутрішнього продукту України, а податкові платежі Компанії становлять майже п’яту частину надходжень до державного бюджету. НАК “Нафтогаз України” – це понад 160 тисяч працюючих у всіх регіонах країни.

Пріоритетним напрямом діяльності Компанії є надійне забезпечення національної економіки природним газом і не менш важливі завдання по збільшенню видобутку вуглеводневої сировини, гарантуванню надійності транзитних поставок природного газу і нафти до країн Центральної і Західної Європи.

Нафтогазовидобувні підприємства Компанії забезпечують понад 96% загальнонаціонального видобутку вуглеводневої сировини. Зменшення або збільшення їх виробничих показників фактично визначають динаміку видобутку нафти і газу загалом по Україні.

За період існування НАК “Нафтогаз України” видобуток газу і нафти не тільки стабілізувався, а й почав збільшуватися. Ріст власного видобутку газу за період 1998 – 2003 роки – це суттєве досягнення Компанії. Необхідно відмітити, що динаміка видобутку газу визначається рівнем вкладених інвестицій в розвідку і розробку нових родовищ. Так, за останні п’ять років існування Компанії об’єми пошуково-розвідувального буріння зросли більш ніж у 2,5 рази. Досягнутий рівень приросту запасів вуглеводневої сировини в Україні перевищує об’єми видобутку нафти і газу. У 2003 році підприємства Компанії видобули 18,2 млрд. м3 газу і 3,8 млн. тонн нафти з газовим конденсатом, а магістральними трубопроводами було транспортовано природного газу – 224,2 млрд. м3 і нафти – 56,68 млн. тонн.

Сьогодні перед НАК “Нафтогаз України” стоять складні і масштабні задачі: завершення реформи газового ринку України, розширення видобутку і переробки вуглеводневої сировини, активний вихід на ринок автомобільного палива, підвищення надійності і ефективності трубопровідних систем, подальший розвиток і зміцнення співпраці із зарубіжними партнерами, без яких не обійтися у вік глобалізації.

В умовах реформування нафтогазової галузі, її інтеграції до міжнародних енергетичних систем, діяльність яких базується на принципах відкритого ринкового середовища, перед технічною політикою Компанії ставиться основна вимога: забезпечити організацію виробництва на рівні вимог міжнародних стандартів.

Розглядаючи сьогодні стан і перспективи розвитку системи стандартизації, варто відмітити, що цій сфері діяльності Компанія приділяла значну увагу із самого початку її діяльності.

Так у 1999 році в апараті Компанії було виділено підрозділ – Департамент науки і техніки, на який покладено виконання функцій головного органу стандартизації НАК “Нафтогаз України”. Основним завданням цього органу є забезпечення організації і координації робіт з розроблення нових і перегляду існуючих нормативних документів, що використовуються на об’єктах Компанії.

Одним з перших документів, у відповідності з яким була розгорнута робота у сфері стандартизації, був “Комплексний план заходів організаційно-методичного та інформаційного забезпечення і координації робіт у сфері стандартизації, сертифікації, ліцензування, з якості продукції та виробництв НАК “Нафтогаз України” у 1999-2000 роках”.

За результатами реалізації цього плану:

• було забезпечено створення на підприємствах Компанії служб стандартизації або визначення відповідальних працівників за вирішення питань у сфері стандартизації;
• започатковано ведення єдиного реєстру всіх нормативних документів (стандартів, будівельних норм, ТУ, нормативно-правових актів з охорони праці і безпеки), що розроблялися за планами науково-дослідних робіт апарату і підприємств Компанії;
• організовано підвищення кваліфікації фахівців служб стандартизації підприємств Компанії на курсах навчального центру Держстандарту України.

У цьому ж році за сприянням НАК “Нафтогаз України” було створено Технічний комітет з стандартизації “Газ природний (ТК 133)” з метою забезпечення розроблення державних стандартів для потреб газової галузі.

За результатами виконання у 1999 році планів НДДКР підприємств Компанії було розроблено і впроваджено 42 нормативних документи для потреб нафтогазової галузі.

На протязі 2000 – 2001 років з метою подальшого забезпечення якісного виконання робіт із розроблення галузевих нормативних документів для потреб підприємств Компанії було:

• визначено чотири базові організації з стандартизації НАК “Нафтогаз України” в таких сферах стандартизації: організація і нормування праці; технічне діагностування; автоматизація систем керування та технологічних процесів, термінологія в нафтогазовій галузі;
• підтримано пропозиції ВАТ “Укрнафта” і підприємств магістральних нафтопроводів стосовно створення Технічного комітету з стандартизації “НАФТОГАЗнормування” (ТК 138) для забезпечення розроблення національних стандартів для потреб нафтової галузі.

За результатами виконання планів НДДКР підприємств Компанії у період 2000 – 2001 років було розроблено і впроваджено 90 нормативних документів.

У 2002 році, коли постановою Кабінету міністрів України за Ь2 від 3 січня 2002 року було визначено порядок і терміни дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, в Компанії було здійснено аналіз стану існуючих нормативних документів, які використовуються підприємствами галузі і складено Перспективний план перегляду нормативних документів колишнього СРСР на період 2002 – 2007 років; започатковано його реалізацію.

З метою виявлення і своєчасного вирішення проблемних питань, які стримують проведення технічної політики НАК “Нафтогаз України” на об’єктах нафтогазової галузі, у зв’язку з відсутністю чинних в Україні нормативних документів національного та галузевого рівня, міжгалузевих та галузевих нормативно-правових актів з промислової безпеки (у тому числі з пожежної безпеки) та охорони праці у квітні 2003 року було здійснено опитування підприємств Компанії. За його результатами виявлено біля 100 проблемних питань, 15 з яких були включені до плану НДДКР НАК “Нафтогаз України” на 2004 рік.

Враховуючи, що на об’єктах Компанії експлуатується багато технологічного обладнання і устаткування, яке вимагає відповідного технічного і метрологічного нагляду, НАК “Нафтогаз України” підтримав пропозицію щодо створення Технічного комітету з стандартизації “Матеріали, обладнання, технологій і споруди для нафтогазової промисловості” (ТК 146) для здійснення робіт з розроблення національних стандартів за програмами Мінпромполітики і Мінпаливенерго України для потреб нафтогазового комплексу.

Згідно з планами НДДКР підприємств Компанії на 2002 – 2003 роки було розроблено і впроваджено на об’єктах нафтогазової галузі 226 нормативних документів.

У відповідності з Планом НДДКР НАК “Нафтогаз України” на 2004 рік передбачено виконання 77 тем, які закінчуються розробленням:

• 5 технічних регламентів – нормативно-правових актів, які затверджуються наказом Мінпаливенерго України;
• 13 національних стандартів України, у т.ч. 7 з яких вже включено до національної частини річного плану державної стандартизації, затвердженого наказом Держспоживстандарту України;
• 59 галузевих стандартів організації України, будівельних норм і нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

За результатами виконання вищезгаданого Плану буде переглянуто 65 нормативних документів колишнього СРСР.

Стосовно фінансового забезпечення робіт в сфері стандартизації слід зазначити, що у попередні роки фінансування робіт за планами НДДКР апарату Кампанії обмежувалось з причини необхідності погашення значних боргових зобов’язань, які виникли в нафтогазовій галузі ще до створення НАК “Нафтогаз України”.

Сьогодні ми розраховуємо, що об’єднання науково-технічного потенціалу НАК “Нафтогаз України” в одному дочірньому підприємстві “Науканафтогаз”, а також виділення коштів на реалізацію програми з перегляду НД колишнього СРСР і розроблення нових НД для потреб нафтогазової галузі, в першу чергу шляхом гармонізації міжнародних і регіональних стандартів, дозволить більш успішно вирішувати проблемні питання, пов’язані з підвищенням надійності об’єктів нафтогазової галузі.

Необхідно відмітити, що маємо стійку організаційну структуру, яка визначена ще у 2000 році, взаємодії державних установ, організацій і підприємств різного рівня, які задіяні в процесах стандартизації в НАК “Нафтогаз України”. Це повинно забезпечити реалізацію в нафтогазовій галузі вимог Закону України ТПро стандартизаціюУ і успішне впровадження національних стандартів ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, 1.5 в редакції 2003 року при розробленні стандартів та інших прирівняних до них нормативних документів для потреб підприємств НАК “Нафтогаз України”.

Крім організаційних заходів із забезпечення робіт з розроблення або перегляду нормативних документів для потреб нафтогазової галузі постійно здійснюється навчання і підвищення кваліфікації працівників служб стандартизації підприємств Компанії на курсах Українського навчального центру Держспоживстандарту України, на науково-практичних семінарах УкрНДНЦ та Українського будинку економічних та науково-технічних знань, а також безпосередньо на підприємствах Компанії. Такі навчальні семінари були проведені: у 2000 році в ДК “Укргазвидобування”, у 2001 році – в ДАТ “Чорноморнафтогаз” і ВАТ “Укрнафта”, у 2002 році – в ВАТ “Укртранснафта”, ДК “Укртрансгаз” та ДК “Газ України”.

Слід зазначити, що вищенаведені заходи в Компанії здійснювались своєчасно і є стратегічно вірними, так як сьогодні дозволяють забезпечити перегляд галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР у відповідності з вимогами, встановленими відповідними наказами Мінпаливенерго України.
Розроблення нових нормативних документів для потреб нафтогазової галузі, а це значить і для підприємств НАК “Нафтогаз України”, передбачає обов’язкове врахування вимог міжнародних і регіональних стандартів, так як Компанія працює на міжнародному рівні.

До основних завдань у сфері стандартизації можна віднести:

а) виконання програми перегляду і перероблення до 2007 року стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які використовуються на об’єктах НАК “Нафтогаз України”;
б) забезпечення всіма підприємствами НАК “Нафтогаз України”, які знаходяться в прямому або корпоративному підпорядкуванні, виконання науково-дослідних робіт, що закінчуються розробленням стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів для потреб нафтогазової галузі, у відповідності з вимогами національних стандартів України (ДСТУ 1.0:2003, ДСТУ 1.2:2003, ДСТУ 1.5:2003 і ДСТУ 1.7:2001 та інших);
в) забезпечення службами стандартизації підприємств і організацій нафтогазової галузі якісного супроводження робіт з розроблення стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів;
г) створення в ДП ТНауканафтогазУ галузевої науково-технічної бібліотеки з фондом галузевих нормативних документів для обслуговування установ, підприємств та організацій нафтогазової промисловості з автоматизованим банком даних про нормативні документи і електронним доступом до нього (у відповідності з п. 7 Положення про національний фонд нормативних документів, затверджений постановою КМ України від 18.09.2002 р. No.1395 “Про створення національного фонду нормативних документів”).

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх