Вісник

Вісник НГСУ 3/2004 УКРНДІГАЗУ – 45!

УКРНДІГАЗУ – 45!

В.В. Дячук,
директор УкрНДІгазу, академік УНГА, к.т.н.

УкрНДІгаз – провідний науковий центр газової промисловості України.
Своєю тематикою охоплює практично всі питання розвитку галузі. Це – дослідження з геології, буріння свердловин, видобутку, переробки, транспортування і підземного зберігання газу, охорони навколишньогосередовища та економіки. Результати НДЕКР  УкрНДІгазу визначають ефективність й техніко-економічні показники підприємств газової промисловості України.

Нова техніка та технології УкрНДІгазу забезпечують ефективну експлуатацію газових покладів на заключній стадії розробки; надійну і безперебійну роботу української системи магістральних газопроводів.
У зв’язку з відкриттям Шебелинського газоконденсатного родовища на початку 1956 р. в Харкові створено лабораторію геології газових родовищ східних областей України у складі інституту “ВНИИГаз”. У 1959 р. лабораторію реорганізовано в український філіал “ВНИИГаза”, завданням якого було наукове обґрунтування робіт на Шебелинському газоконденсатному родовищі, розроблення комплексу техніко-технологічних рішень в царині геології, газу, в т.ч. і найбільше в світі -Більче-Волицько-Угерське.

УкрНДІгаз очолив І.М. Фик, з 2000 року і до тепер директор інституту – В.В. Дячук.

Проведені інститутом на початку 60-х років дослідження істотно вплинули на розвиток і показники газової індустрії України. Зокрема, за проектами інституту здійснювалось буріння свердловин, вводились у розробку та дослідно- промислову експлуатацію газові родовища, проводились роботи з оптимізації
установок низькотемпературної сепарації газу, інтенсифікації його видобування.
Дослідно-промислова    експлуатація родовищ, яка здійснювалась вперше у широких масштабах в Україні, дала можливість поєднати етапи розвідки та розробки родовищ і в середньому на 2-3 роки скоротити період розвідування нових.

Понад 500 розробок інституту захищено авторськими свідоцтвами й патентами США, Німеччіни, Канади, Франції, Кореї, Японії та інших країн. Потенціал розробок УкрНДІгазу складає десятки науково-технічних рішень, що не мають аналогів.

УкрНДІгаз пропонує:
– обладнання і технології, інжинірингові послуги, здійснення спільних науково-дослідних робіт, розробку принципово нових рішень в нафтогазовій галузі.
За проектами інституту розробляються більше 80% газових й газоконденсатних родовищ України, створено потужну мережу українських підземних сховищ буріння, розробки родовищ, видобутку, підготовки й транспортування газу.

Очолив філіал О.П. Агішев, який згуртував колектив вчених і фахівців, що внесли вагомий внесок у розвиток газової промисловості України та інших регіонів колишнього СРСР – О.І. Бережний, Ч.С. Гусейнов, М.І. Дьогтєв, Т.Ф. Іванов, О.М. Істомін, Й.Ю. Лапкін, В.С. Орел, Б.П. Стерлін, П.Т. Шмигля та ін.

У 1976 р. інститут очолив колишній головний інженер Шебелинського газопромислового управління В.Ф. Будимка, з 1989 р. директорами інституту працювали колишній головний інженер тресту “Укрбургаз” Б.Т. Буняк, з 1996 року родовищ. Під час буріння свердловин широко використовувались розроблені УкрНДІгазом вакуумні дегазатори, а технологія цементування експлуатаційних колон, що забезпечувала надійність роботи газових свердловин, стала базовою в процесі розбурювання газоконденсатних родовищ не тільки України, а й Оренбурзького та Уренгойського родовищ Російської Федерації.

Серед найважливіших науково-технічних проблем, вирішених в минулі роки вченими УкрНДІгазу, необхідно назвати створення спільно з колегами із “ВНИИГаза” наукових основ проектування розробки родовищ природного газу, що дозволило значно скоротити строки їх освоєння і створити раціональні системи розробки родовищ, будівництво та експлуатацію магістральних газопроводів “Братство”, “Уренгой-Помари-Ужгород”, “Союз”, нафтопровід “Дружба”.

Виробниче і наукове керівництво УкрНДІгазом здійснювалось протягом тривалого періоду часу провідними спеціалістами Укргазпрому Тумановим О.Г., Максимовим В.П., Бобошко О.В., Козаком Р.В., Діяком І.В., Коломєєвим В.М. та ін.

У 1965 р. УкрНДІгаз отримав статус самостійної науково-дослідної організації і був визначений головним галузевим інститутом на території України, Білорусі, Молдови та прилеглих регіонів Росії. Крім уже сформованих напрямків діяльності, інститут почав проводити також дослідження у сфері автоматизації технологічних процесів, застосування турбохолодильних    установок, використання як приводу компресорних установок авіаційних і суднових двигунів. Згодом ці дослідження набули самостійних напрямків, що одержали подальший розвиток у НДПІАСУтрансгазі і ВНВО “Союзтурбогаз”, які відокремились від УкрНДІгазу відповідно у 1971 та 1975 рр.

УкрНДІгаз спрямував свої дослідження на наукове обґрунтування дорозвідки діючих родовищ та розвинув пошуково-розвідувальні роботи на нових площах, в
тому числі на глибокозалягаючи горизонти, прискорив освоєння існуючих малодебітних родовищ, поклади яких розташовано на значних глибинах; впровадив прогресивні технології підвищення конденсатовилучення з пласта, перепуску газу; створив нові конструкції і модернізував прилади вібродіагностування газоперекачувальних агрегатів та автоматичних    газонаповнювальних компресорних станцій; розробив прогресивні способи технологічного використання газу, переробки газоконденсату тощо.

Зокрема, за проектами УкрНДІгазу на Шебелинському та інших родовищах ведеться глибоке буріння з метою відкриття нових значних покладів на великих (до 6-7 км)    глибинах.    Розроблено    техніко¬економічне обґрунтування видобутку газу із родовищ України з важковидобувними характеристиками.
Перед УкрНДІгазом поставлено завдання щодо промислового освоєння газу територій шахтних вугільних полів Луганської та Донецької областей, які містять метан.

В останні роки інститут підвищив увагу до проблемних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі керування процесами розробки покладів
для    підвищення    коефіцієнтів газоконденсатовіддачі, комплексного вивчення газу покладів та вдосконалення створення підземних сховищ газу,
промислової    обробки    газу багатокомпонентного складу, керування роботою підземних сховищ газу, транспортування газу при високих тисках.

Інтелектуальний потенціал УкрНДІгазу складається з більш як 50 докторів і кандидатів наук, серед яких 22 академіка і член-кореспондентів галузевої та міжгалузевої академій України.

До складу УкрНДІгазу входять: 28 спеціалізованих наукових відділів; комплексні науково-дослідні відділи у містах Львів та Полтава; відділ науково-технічної інформації з найбільшим в Україні фондом спеціальної науково-технічної літератури; дослідно-експериментальне виробництво.
Інститут традиційно проводить підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, постійно дбає про виховання наукової зміни.
За проектом інституту вперше на європейському континенті у 1981 р. реалізовано технологію розробки Новотроїцького ГКР із застосуванням сайклінг-процесу та забезпечено ефективну роботу технологічного обладнання. Пізніше цей досвід використано під час проектування розробки Котелевського і Тимофіївського ГКР. На базі розробок інституту було побудовано промислові установки штучного холоду, виконано великий обсяг робіт з модернізації сепараційного обладнання з метою підвищення ефективності підготовки газу, створено прилади контролю якості газу. Інститутом запропоновано технології та обладнання для очищення   магістральних   газопроводів, безвогневих методів їх ремонту та приєднання газопроводів-відгалужень.
Ці дослідження безпосередньо пов’язані зі значною і плідною працею його вчених, серед яких у першу чергу слід визначити:
В.В. Бабаєва, Є.С. Бікмана, Л.О. Бондаревську, І.І. Борисовця,    М.В. Бойка, Б.Т. Буняка, І.В. Войціцького, В.М. Гончарова, В.М. Громова, М.А. Домбровського,    І.О. Дутчака, О.М. Істоміна, О.М. Іщенка, С.О. Кисельову, В. М. Кисельова, І.І. Капцова, А.О. Ковшикова, К.С. Курочкіна, А.А. Лагутіна, Ю.М. Левковича, А.В. Лизанця, А.І. Лур’є, Р.Р. Матушека, І. В. Мудрого, С.Д. Павлова, В.О. Паюка, С.О. Саприкіна, А.Я. Строгого, В.Є. Співака, А.С. Тердовідова, В.Ф. Троцького, А.М. Федутенка, В.М. Фільова, І.М. Фика, В.Ю. Ходаковського, О.М. Чернякова, А.М. Шульгу, П.М. Щербакова та багатьох інших.

Кожен рік науковці інституту одержують на свої винаходи десятки патентів України і Росії. Розширюються традиційні зв’язки з такими провідними газовими фірмами світу, як РАТ “Газпром”, “Газ де Франс”, “Рургаз”, “Самсунг” тощо.

Результати досліджень інституту доводяться до широкого загалу науково-технічної громадськості України, країн СНД і світу. З 1963 р. УкрНДІгаз видає щорічний збірник праць “Питання розвитку газової промисловості України”. В різних виданнях кожного року публікується більше 200 статей, доповідей, іншої наукової інформації співробітників інституту, які систематично запрошуються та приймають участь у наукових форумах міжнародного, державного і галузевих рівней.

Потужний потенціал УкрНДІгазу та його спроможність до самовдосконалення уселяє впевненість у тому, що УкрНДІгаз був, є та залишиться провідним науковим центром газової промисловості України і в нових умовах політекономіки.

Нажмите, чтобы комментировать

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Верх